آیا اطلاعات ثبت شده من, در امنیت نگهداری می شود؟

(این قابلیت در حال پیاده سازیست)‏

اطلاعاتی که شما در حساب کاربری خود به ثبت می رسانید, بصورت محرمانه و با استفاده از تکنولوژی امن انتقال ‏اطلاعات ‏SSL‏ و بصورت رمز گذاری شده منتقل و نگهداری می شود.

تنها نفرات اندکی در جاجیگا و تحت شرایط ویژه و ‏برای رفع مشکلات احتمالی کاربران, به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی خواهند داشت.‏