آیا بعنوان میزبان می توانم رزرو در حال سپری شدن را پیش از خاتمه لغو نمایم ؟

در صورت لغو رزرو در میانه کار, تمام تبعات مالی و غیر مالی این اقدام به عهده شما خواهد بود.

در هر صورت بهتر است فورا میهمان خود را مطلع نمایید تا در اسرع وقت جایگزین مناسبی برای ادامه اقامت خود بیابد.