نوع و مکان اقامتگاه چگونه تعیین می شود؟

در اطلاعات پایه ای اقامتگاه, می توانید شرایط کلی اقامتگاه را از سه زاویه مشخص کنید:

با انتخاب درست موارد فوق, کمک می کنید تا میهمانان به سهولت با جستجوی مکان مدنظر خود, اقامتگاه مناسب و مورد علاقه خود را بیابند.