چرا با وجود فعال بودن یک اقامتگاه, درخواست رزرو من رد می شود؟

در صورتی که درخواست رزرو شما, در تاریخ های فعال اقامتگاه رد می شود, امکان دارد تقویم اقامتگاه به روز نبوده, یا ‏اینکه میزبان به دلایلی, تمایلی برای قبول درخواست رزرو شما ندارد.
در اینصورت بهتر است برای اقامتگاه دیگری ‏درخواست رزرو بفرستید و یا پیام ارسال کنید.‏

در صورت رد متوالی درخواستهای رزرو توسط میزبان, جریمه هایی به ایشان تعلق خواهد گرفت.‏