میزبانم به من اطلاع داده که اقامتگاه رزرو شده اشغال بوده و اقامتگاه دیگری را بعنوان جایگزین پیشنهاد کرده!

میزبان متعهد به ارائه اقامتگاه, مطابق با مشخصات ثبت شده در سند رزرو می باشد, لذا شما شخصا می توانید پیشنهاد ‏تغییر اقامتگاه را با بررسی دقیق شرایط پیشنهادی, بپذیرید و یا رد کنید.‏

در صورتی که پیشنهاد را رد کنید, میزبان می بایست رزرو مورد نظر را لغو نماید تا هزینه پرداختی شما بطور ‏کامل بازپرداخت شود.‏
در غیر اینصورت, رزرو شما معتبر است و می بایست مطابق سند رزرو اجرا گردد.‏