آیا می توانم نظری که ثبت کرده ام را ویرایش کنم؟

‏متن نظر ثبت شده خود را می توانید تا قبل از انتشار در سایت, ویرایش کنید.‏

نظرات میهمان و میزبان, 24 ساعت پس از ثبت نظر توسط هر دو طرف و یا پس از 14 روز از تاریخ خاتمه رزرو, به ‏طور همزمان در سایت منتشر خواهند شد.‏

برای ویرایش یک نظر:‏

نکته: نظرات ثبت شده پس از انتشار در سایت, قابل ویرایش نخواهند بود.‏