کارمزد دریافتی جاجیگا از میهمان چگونه محاسبه می شود؟ ‏

برای پوشش هزینه های وبسایت جاجیگا, کارمزدی معادل 5% مبلغ صورتحساب, بر رزرو درخواستی میهمانان اعمال می ‏گردد.‏

مبلغ کارمزد, پس از ورود تاریخ رزرو و تعداد نفرات در کادر رزرو اقامتگاه, قابل مشاهده می باشد.‏

‏برای مشاهده مبلغ کارمزد اعمال شده بر رزرو درخواست شده و یا قطعی شده خود:‏

‏1.‏ در قسمت مسافرتهای من, بر روی گزینه مسافرتهای جاری کلیک کنید ‏2.‏ رزرو مد نظر خود را انتخاب کنید ‏3.‏ در بخش صورتحساب رزرو, مبلغ کارمزد قابل مشاهده می باشد.‏

برای پوشش هزینه های جاری کسب و کار, همچنین کارمزدی معادل 5% از مبلغ اجاره بها از میزبانان دریافت می گردد. ‏

شرایط بازپرداخت مبلغ کارمزد