اجاره ویلا بیابانی

۸۵ اقامتگاه | از ۳۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۹
۹ واحد مشابه

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۳۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه

از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۹ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر