۹ اقامتگاه | از ۱۷۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۶۰۰ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۲۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۸۰ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۸ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۳۰ متر
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۳ اتاق خواب
۴۰۰ متر