۱۵ اقامتگاه | از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱۸۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۴۴,۰۰۰ تومان
۲۹ مهر الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲۸۰,۰۰۰ ٪25 از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۲ مهر الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲۳۹,۰۰۰ ٪10 از ۲۱۵,۱۰۰ تومان
۳ آبان الی ۱ آذر
نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲۲۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۷۶,۰۰۰ تومان
۳ مهر الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱۸۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۴۴,۰۰۰ تومان
۲۲ مهر الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۱ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲۰۰,۰۰۰ ٪10 از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱ الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲۵۹,۰۰۰ ٪10 از ۲۳۳,۱۰۰ تومان
۳ آبان الی ۱ آذر
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲۶۰,۰۰۰ ٪20 از ۲۰۸,۰۰۰ تومان
۲۹ مهر الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱۷۹,۰۰۰ ٪10 از ۱۶۱,۱۰۰ تومان
۳ آبان الی ۱ آذر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱۵۹,۰۰۰ ٪10 از ۱۴۳,۱۰۰ تومان
۲۶ مهر الی ۱ آذر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر