۲۲ اقامتگاه | از ۱۲۴,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید

تخفیف اولین رزرو

٪۲۰ تخفیف

۲۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید

تخفیف اولین رزرو

٪۲۰ تخفیف

۳۵۰,۰۰۰ ٪20 از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید

تخفیف اولین رزرو

٪۲۰ تخفیف

۲۵۰,۰۰۰ ٪20 از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

جدید

تخفیف اولین رزرو

٪۲۰ تخفیف

۲۵۰,۰۰۰ ٪20 از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۶

۶ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

جدید

تخفیف اولین رزرو

٪۲۰ تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

جدید

تخفیف اولین رزرو

٪۲۰ تخفیف

۱۴۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۱۲,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱۰

۱۰ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

جدید

تخفیف اولین رزرو

٪۲۰ تخفیف

۱۲۴,۰۰۰ ٪20 از ۹۹,۲۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر