۴۲ اقامتگاه | از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۷۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۱۰ متر
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۳ اتاق خواب
۴۰۰ متر