۱۶ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۸ متر
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر