۹۴ اقامتگاه | از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۶ متر
خانه دربست
تا ۱۷ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۹۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۳۰ متر
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۷۰ متر