رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود

21 اقامتگاه از 80٬000 تومان

اقامتگاه بوم گردی در شاهرود - روستای قلعه بالا
رزرو فوری
2 اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی در شاهرود - روستای قلعه بالا

1 خوابه . 12 متر . تا 6 مهمان
4.7
(9 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو بوم گردی در سمنان روستای قلعه بالا - اتاق ۲۴ متری

رزرو بوم گردی در سمنان روستای قلعه بالا - اتاق ۲۴ متری

1 خوابه . 24 متر . تا 10 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

80٬000

تومان

اقامتگاه بوم گردی در روستای قلعه بالا شاهرود - ۴ نفره
3 اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی در روستای قلعه بالا شاهرود - ۴ نفره

1 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان
4.9
(2 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در شاهرود

رزرو اقامتگاه بوم گردی در شاهرود

1 خوابه . 250 متر . تا 6 مهمان
3.7
(3 نظر)

هر شب از

200٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو بوم گردی در سمنان روستای قلعه بالا - اتاق ۱۲ متری
2 اقامتگاه

رزرو بوم گردی در سمنان روستای قلعه بالا - اتاق ۱۲ متری

1 خوابه . 12 متر . تا 6 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

80٬000

تومان

اقامتگاه بوم گردی در روستای قلعه بالا شاهرود - ۶ نفره
2 اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی در روستای قلعه بالا شاهرود - ۶ نفره

1 خوابه . 18 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

400٬000

تومان

اقامتگاه بوم گردی در روستای قلعه بالا شاهرود - ۱۲ نفره

اقامتگاه بوم گردی در روستای قلعه بالا شاهرود - ۱۲ نفره

1 خوابه . 30 متر . تا 12 مهمان

هر شب از

700٬000

تومان

رزرو بوم گردی در مجن شاهرود - ۱۲ متری طبقه اول

رزرو بوم گردی در مجن شاهرود - ۱۲ متری طبقه اول

0 خوابه . 12 متر . تا 3 مهمان
4.7
(1 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

رزرو بوم گردی در مجن شاهرود - ۱۲ متری طبقه دوم

رزرو بوم گردی در مجن شاهرود - ۱۲ متری طبقه دوم

0 خوابه . 12 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

300٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در مجن شاهرود - ۲۴ متری

رزرو بوم گردی در مجن شاهرود - ۲۴ متری

0 خوابه . 24 متر . تا 6 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

500٬000

تومان

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق یک

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق یک

0 خوابه . 15 متر . تا 4 مهمان
4.9
(2 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق دو

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق دو

0 خوابه . 15 متر . تا 4 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق سه

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق سه

0 خوابه . 15 متر . تا 4 مهمان
4.8
(1 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق چهار

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق چهار

0 خوابه . 15 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

300٬000

تومان

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق پنج

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق پنج

0 خوابه . 15 متر . تا 4 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق شش

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق شش

0 خوابه . 15 متر . تا 4 مهمان
4.8
(1 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان