۷۳ اقامتگاه | از ۹۸,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
خانه دربست
تا ۱۹ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۸۰ متر
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۴ اتاق خواب
۱۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۴ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر
نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۲۰ متر