۷۸ اقامتگاه | از ۳۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۵۰۰ متر
خانه دربست
تا ۱۳ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۰۰ متر
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۵ متر