1 نفر

تومان
تومان

6 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۶۶,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۱۲ متر
نرخ نوروزی ۸۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۱۰ متر
نرخ نوروزی ۸۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق
۱۵ متر
نرخ نوروزی ۵۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۱ اتاق
۱۰ متر
نرخ نوروزی ۵۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۱ اتاق
۱۰ متر
نرخ نوروزی ۸۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق
۱۵ متر