1 نفر

تومان
تومان

140 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۵۸۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق
۱۳۰ متر
نرخ نوروزی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق
۲۵۰ متر
نرخ نوروزی ۲۸۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۱۳۰ متر
نرخ نوروزی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق
۱۳۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق
۸۰ متر
نرخ نوروزی ۲۲۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۸۰ متر
نرخ نوروزی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق
۱۵۰ متر
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق
۴۰ متر
نرخ نوروزی ۳۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر