1 نفر

تومان
تومان

14 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۲۹۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۶ میهمان
۴ اتاق
۱۶۰ متر
نرخ نوروزی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۱۴۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۲۷۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۸۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۶۰ متر
نرخ نوروزی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
کلبه جنگلی روستایی در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
۴.۹
اتاق خصوصی
تا ۲۵ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۷۰ متر
نرخ نوروزی ۴۴۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق
۸۰ متر
نرخ نوروزی ۸۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر