1 نفر

تومان
تومان

15 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۲۹۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۸۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۶۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۷۰ متر
نرخ نوروزی ۱۱۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۸۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۱۹۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۹۰ متر
نرخ نوروزی ۲۴۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق
۹۰ متر
نرخ نوروزی ۱۹۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۹۰ متر
نرخ نوروزی ۱۹۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۸۰ متر
نرخ نوروزی ۱۹۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق
۷۵ متر