19 اقامتگاه یافت شد.

نکته: اجاره بهای درج شده اقامتگاهها در نتایج جستجو, براساس میانگین نرخ آنها در هفته جاری می باشد.

خانه دربست
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
80 متر مربع
خانه دربست
تا 12 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر مربع
خانه دربست
تا 8 میهمان
1 اتاق خواب
100 متر مربع
اتاق خصوصی
تا 6 میهمان
1 اتاق خواب
70 متر مربع
خانه دربست
تا 8 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر مربع
خانه دربست
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
80 متر مربع
خانه دربست
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر مربع
خانه دربست
تا 9 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر مربع
خانه دربست
تا 10 میهمان
2 اتاق خواب
90 متر مربع
خانه دربست
تا 20 میهمان
2 اتاق خواب
100 متر مربع