1 نفر

تومان
تومان

65 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲۵ میهمان
۲ اتاق
۱۴۰ متر
نرخ نوروزی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۸۵ متر
نرخ نوروزی ۲۹۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۶ میهمان
۴ اتاق
۱۶۰ متر
نرخ نوروزی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق
۲۵۰ متر
نرخ نوروزی ۴۹۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق
۱۴۰ متر