1 نفر

تومان
تومان

101 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۱۵۰ متر
نرخ نوروزی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۳ اتاق
۲۵۰ متر
نرخ نوروزی ۴۹۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق
۱۵۰ متر
نرخ نوروزی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۸۵ متر
نرخ نوروزی ۸۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳۵ میهمان
۴ اتاق
۲۷۰ متر
نرخ نوروزی ۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۳۹۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۳۹۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر