1 نفر

تومان
تومان

30 اقامتگاه یافت شد.
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نحوه چینش:
نرخ نوروزی ۳۹۸,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا ساحلی در چمخاله
گیلان - چمخاله
۰.۰
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴۰ میهمان
۵ اتاق
۱۹۰ متر
نرخ نوروزی ۴۹۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق
۱۳۰ متر
نرخ نوروزی ۴۹۹,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا ساحلی در چمخاله
گیلان - چمخاله
۰.۰
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۹۹۵,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا ساحلی در چمخاله
گیلان - چمخاله
۰.۰
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق
۱۹۰ متر
نرخ نوروزی ۵۹۸,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق
۱۳۰ متر
نرخ نوروزی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق
۱۳۵ متر
نرخ نوروزی ۵۹۸,۰۰۰ تومان
ویلای دربستی در چمخاله
گیلان - چمخاله
۰.۰
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق
۱۳۰ متر
نرخ نوروزی ۴۹۸,۰۰۰ تومان
واحد نقلی شهری در چمخاله
گیلان - چمخاله
۰.۰
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق
۷۰ متر