آیا محدودیتی برای ثبت اقامتگاه وجود دارد

مادامی که شرایط و قوانین وبسایت رعایت گردد, هیچگونه محدودیتی از نظر تعداد و نوع اقامتگاه برای ثبت در جاجیگا در نظر گرفته نشده است.

ولیکن:

در صورتی که اقامتگاهی بدون رعایت موارد فوق و یا برخلاف شرایط و مقررات وبسایت ثبت شده باشد, جاجیگا حق دارد حساب کاربری میزبان و اقامتگاه مربوطه را غیر فعال, معلق و یا حذف کند.