استانداردهای میزبانی جاجیگا در مجموعه های اقامتی که به صورت حرفه ای اداره می شوند چیست؟

ما در جاجیگا, از عضویت اقامتگاههایی که به صورت حرفه ای مدیریت می شوند, در صورتی که دارای سبک معماری خاص باشند و به شیوه ای شخصی میزبانی و اداره شوند, استقبال می کنیم.

بعضی معیارهای خاص و شخصی بودن مورد انتظار ما در مجموعه های اقامتی, شامل موارد زیر می باشد:

موارد زیر کمک می کند تا میزبانی ارائه شده در این مجموعه ها شخصی تر و محلی تر گردد:

مجموعه های اقامتی که می توانند گزینه مناسبی برای پیوستن به جاجیگا باشند شامل:

استاندارها و معیارهای فوق, کمک می کند تا تنها اقامتگاههایی دارای شاخص های مورد انتظار میهمانان از وبسایت جاجیگا, به ایشان عرضه گردد.

لذا اقامتگاههایی همچون هتلها, که دارای مشخصات و خصوصیات مذکور نباشند, پس از مکاتبه کارشناسان جاجیگا با میزبان مربوطه, حذف خواهند گردید.