چرا من اعلانهای جاجیگا را در آدرس ایمیلم دریافت نمی کنم؟

(این قابلیت در حال پیاده سازیست)‏

عدم دریافت ایمیلهای جاجیگا در آدرس ایمیل شما می تواند ناشی از موارد زیر باشد:‏