من یک میزبانم, در صورت لغو یک رزرو قطعی, چه جریمه هایی شامل حال من خواهد شد؟

لغو یک رزرو, می تواند تاثیرات بدی بر برنامه مسافرت میهمان شما داشته باشد, همچنین تاثیر بدی بر اعتماد کاربران جاجیگا وارد خواهد آمد. لذا جریمه هایی به منظور کاهش احتمال لغو اقامتگاهها در نظر گرفته شده و اعمال می گردد.

جریمه نقدی لغو یک رزرو قطعی, توسط میزبان:

سایر جریمه ها:

نکته: در موارد منطبق با قوه قهریه و در صورتی که میزبان بتواند دلایل موجهی برای لغو رزرو صورت گرفته, ارائه و اثبات نماید, جاجیگا ممکن است بخش و یا تمامی جریمه های تعلق یافته را لغو نماید.