آیا می توانم اقامت خود را در طی دوره رزرو , تمدید کنم؟

در صورتیکه قصد تمدید و یا افزایش روزهای دوره اقامت خود را دارید, می توانید درخواست رزرو جدیدی را برای ‏روزهای آتی اقامتگاه تحت رزرو خود ثبت کنید.‏

درصورتیکه درخواست شما مورد پذیرش میزبان قرار بگیرد, می توانید بدون ترک اقامتگاه به اقامت خود ادامه دهید. ولیکن ‏در صورت عدم پذیرش درخواست و یا عدم پاسخ میزبان, می بایست اقامتگاه را مطابق تاریخ و ساعت تخلیه رزرو جاری ‏خود, تخلیه کنید.‏

‏در چنین مواقعی می توانید پیش از خاتمه سفر, برای سایر اقامتگاه های موجود در همان منطقه, درخواست رزرو بفرستید.‏