اگر میزبان به تماس های من پاسخ نمی دهد, چکار کنم؟

در صورتی که پس از قطعی کردن رزرو, برای تماس با میزبان خود به مشکل برخوردید: ‏

در صورتی که تمامی موارد فوق بی فایده بود, با ما تماس بگیرید.‏