بعنوان یک میزبان, چگونه مبلغ قابل دریافت مربوط به یک رزرو را محاسبه کنم؟

بطور کلی, مجموع مبلغ دریافتی میزبان, معادل اجاره بهای روزانه تعیین شده توسط میزبان, منهای کارمزد دریافتی جاجیگا از میزبان (معادل 10% اجاره بها) می باشد.

البته در محاسبات فوق, مبلغ هزینه نفرات اضافی نیز به مبلغ پایه افزوده می گردد و سپس تخفیفهای هفتگی و ماهیانه تعلق یافته نیز کسر می گردد.

برای مشاهده جزییات محاسبات یک رزرو, به قسمت رزروهای جاری خود مراجعه نمایید.