آیا می توانم حیوان خانگی خود را در دوره اقامت خود به همراه داشته باشم یا خیر؟

در صورتی که می خواهید اطمینان یابید که آیا میزبان اجازه می دهد که حیوان خانگی خود را به همراه داشته باشید یا خیر:‏

توصیه می شود, برای اطمینان از صدور مجوز ورود حیوانات, پیش از شروع سفر, از طریق ارسال پیام و یا تماس تلفنی, ‏با میزبان خود هماهنگی کنید.‏