۲۷۱ اقامتگاه | از ۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
٪۳۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۴,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱۷ تیر الی ۳۱ تیر

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۵,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
٪۳۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۰۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱۷ تیر الی ۳۱ تیر

خانه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۱ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۱۰ متر
٪۳۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۷۲,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱۷ تیر الی ۳۱ تیر

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۷۹,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر