رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در کرمان

۲۶ اقامتگاه | از ۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۸ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۴۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
ضدعفونی‌شده
از ۷۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۹ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
ضدعفونی‌شده
از ۷۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۸
۸ واحد مشابه
جدید
از ۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر