اجاره خانه روستایی و سوئیت در شاهرود

۲۶ اقامتگاه | از ۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۴ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۸ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۸ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر