رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در شیراز

۵۵ اقامتگاه | از ۱۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۵

۵ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

از ۳۷۸,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۲۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۱۰ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

از ۳۷۸,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۳ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

جدید
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۴ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

جدید
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۷ متر