نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر تایید شده

علی اصغر

ساکن یزد - یزد. عضو جاجیگا از بهمن ۹۶
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 1 دقیقه

خوش آمدگل به این کاشانه ی من
که پُـر شد شادمــانی خـانه ی من
بیــا تـا می توانـی خوشـدلی کُـن
صفــایی ده تو هر دم کلبـه ی من