اجاره هاستل در اصفهان

۲۷ اقامتگاه | از ۶۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۵,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۴ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۱ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۶

۶ واحد مشابه

از ۷۵,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۱ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۶ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۱ میهمان
۰ اتاق خواب
۹ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر