اجاره هاستل در اصفهان

۴۰ اقامتگاه | از ۶۹,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۳ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱۰

۱۰ واحد مشابه

از ۶۹,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

از ۷۵,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۵,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۴ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۱ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۶

۶ واحد مشابه

از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۶ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۱ میهمان
۰ اتاق خواب
۹ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر