اجاره هاستل در اصفهان

۲۷ اقامتگاه | از ۵۹,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۵,۰۰۰ تومان

اتاق مشترک
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۳۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۱ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۶
۶ واحد مشابه

از ۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق مشترک
تا ۱ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۶ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۱ میهمان
۰ اتاق خواب
۹ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر