۵۱ اقامتگاه | از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۹۹۹,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۵۴ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۹۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۳۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۵ اتاق خواب
۷۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۶ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۰۰ متر