رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در رودبار

۱۹ اقامتگاه | از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

جدید
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۶ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

جدید
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

جدید
۴۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

جدید
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۴ متر