رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در بوشهر

13 اقامتگاه از 250٬000 تومان

رزرو بوم گردی ستاره دریایی در بوشهر - واحد ۳

رزرو بوم گردی ستاره دریایی در بوشهر - واحد ۳

0 خوابه . 24 متر . تا 5 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بوشهر - فیروزه ۲

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بوشهر - فیروزه ۲

0 خوابه . 40 متر . تا 5 مهمان
3.8
(1 نظر)

هر شب از

350٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بوشهر - فیروزه ۱

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بوشهر - فیروزه ۱

0 خوابه . 35 متر . تا 3 مهمان
4.1
(3 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در بوشهر - لاجورد ۱

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بوشهر - لاجورد ۱

0 خوابه . 65 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

500٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در بوشهر - فیروزه ۳

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بوشهر - فیروزه ۳

0 خوابه . 30 متر . تا 3 مهمان
4.1
(2 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در بوشهر - لاجورد ۲

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بوشهر - لاجورد ۲

0 خوابه . 45 متر . تا 5 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

450٬000

تومان

رزرو بوم گردی ستاره دریایی در بوشهر - واحد یک

رزرو بوم گردی ستاره دریایی در بوشهر - واحد یک

0 خوابه . 15 متر . تا 4 مهمان
4.2
(1 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

رزرو بوم گردی ستاره دریایی در بوشهر - واحد دو

رزرو بوم گردی ستاره دریایی در بوشهر - واحد دو

0 خوابه . 18 متر . تا 4 مهمان
4.8
(2 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

رزرو بوم گردی ستاره دریایی در بوشهر - واحد ۴

رزرو بوم گردی ستاره دریایی در بوشهر - واحد ۴

0 خوابه . 28 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

700٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بوشهر - واحد شاهنشین

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بوشهر - واحد شاهنشین

2 خوابه . 130 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

1٬700٬000

تومان

جدید
رزرو اقامتگاه بوم گردی در بربو تنگستان - اتاق آبی

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بربو تنگستان - اتاق آبی

0 خوابه . 30 متر . تا 6 مهمان
5
(3 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در بربو تنگستان - پنج دری

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بربو تنگستان - پنج دری

1 خوابه . 70 متر . تا 12 مهمان

هر شب از

800٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بربو تنگستان - اتاق پاشلی

رزرو اقامتگاه بوم گردی در بربو تنگستان - اتاق پاشلی

0 خوابه . 30 متر . تا 6 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

800٬000

تومان