اجاره اقامتگاه بوم‌گردی

۶۰۲ اقامتگاه | از ۲۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۸۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۶۹,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۱۷,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۴۸,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر