۱۵۹ اقامتگاه | از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

٪۳۰ تخفیف

از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱۷ تیر الی ۳۱ مرداد

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

٪۲۵ تخفیف

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۳۱ تیر الی ۱ شهریور

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

٪۱۰ تخفیف

از ۴۲۹,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۶ مرداد الی ۳۱ شهریور

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

٪۳۰ تخفیف

از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۳۱ تیر الی ۳۱ مرداد

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

٪۳۰ تخفیف

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱۷ تیر الی ۳۱ مرداد

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

٪۲۰ تخفیف

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۵ مرداد الی ۲۵ مرداد

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

٪۱۰ تخفیف

از ۸۶۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱ مرداد الی ۱ شهریور

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

٪۳۰ تخفیف

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱۷ تیر الی ۳۱ مرداد

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

٪۱۰ تخفیف

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱۲ مرداد الی ۳۱ مرداد

خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

٪۱۰ تخفیف

از ۹۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۳ تیر الی ۱ مهر

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۶۰ متر