۳۸۱ اقامتگاه | از ۷۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۳۴۹,۰۰۰ ٪10 از ۳۱۴,۱۰۰ تومان
۹ دی الی ۳۰ بهمن
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۷۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۵۶۰,۰۰۰ تومان
۱ دی الی ۳۰ بهمن
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۷۴۲,۰۰۰ ٪10 از ۶۶۷,۸۰۰ تومان
۱ دی الی ۱ بهمن
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۵۵۰,۰۰۰ ٪10 از ۴۹۵,۰۰۰ تومان
۱۸ دی الی ۳۰ بهمن
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۸۲۰,۰۰۰ ٪10 از ۷۳۸,۰۰۰ تومان
۱۰ آذر الی ۳۰ بهمن
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۷

۷ واحد مشابه

جدید
۱,۱۰۰,۰۰۰ ٪25 از ۸۲۵,۰۰۰ تومان
۲ دی الی ۱ بهمن
نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۳۶۵,۰۰۰ ٪20 از ۲۹۲,۰۰۰ تومان
۵ آذر الی ۱ اسفند
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۴۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۹۴۰,۰۰۰ ٪10 از ۸۴۶,۰۰۰ تومان
۱۰ آذر الی ۳۰ بهمن
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۵

۵ واحد مشابه

جدید
۱,۴۰۰,۰۰۰ ٪15 از ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲ دی الی ۱ بهمن
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۹۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۷۲۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر