اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در کاشان

۱۱ اقامتگاه | از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۱ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۷۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۷۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۴ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۹۹,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۴ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۱۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۱۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۷ متر