۲۱۹ اقامتگاه | از ۸۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۰ متر